Lah'za Photography | Events

Jaimee White Bat Matzvah 2014

Jaimee White Bat Matzvah 2014

Batra Family Dinner

Batra Family Dinner

Amelia

Amelia

Halal Expo 2016

Zahir & Nasrin Khan's 30th Wedding

Zahir & Nasrin Khan's 30th Wedding

Jeremiah Christening

Jeremiah Christening